DARMOWE wysyłki przez Paczkomat InPost

Zamknij

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania oraz warunki korzystania przez osoby fizyczne ze strony www.fettejewel.com prowadzonej przez Fette sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 30/6B, 00-336, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949352, NIP 7011071993 (dalej zwanej „Fette”), a także warunki składania zamówień na Produkty poprzez Platformę, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Platformy. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Podstawowym przedmiotem działalności Fette jest prowadzenie platformy multibrandowej e-commerce, sprzedającej produkty różnych marek biżuteryjnych, a także na ich marketingu przy pomocy Platformy.
 4. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, słowa lub sformułowania należy rozumieć odpowiednio:

dzień roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz Rejestracji” – usługa dostępna na Platformie, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Produktów.

Formularz Zamówienia” – usługa dostępna na Platformie za pomocą której Klient, może dokonać zakupu Produktów.

„Klient” – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub skończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Platformy.

„Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r, poz.1740 t.j. z dnia 2020.10.08, ze zm.).

Konsument” – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową za pośrednictwem Platformy.

Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy.

Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz..287 t.j., ze zm.).

Platforma” – serwis internetowy o nazwie własnej Fette dostępny pod adresem www.fette.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Produkty.

Produkty” – rzeczy ruchome, prezentowane na Platformie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

Regulamin” – niniejszy regulamin znajdujący się pod adresem www.fette.pl/regulamin.

Sprzedający” – Fette sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 30/6B, 00-336, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949352, NIP 7011071993 (dalej zwanej „Fette”).

Strony” – Klient i Sprzedający.

„Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta określające w sposób jednoznaczny rodzaj oraz ilość Produktów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy.

ZASADY OGÓLNE

 1. Miejscem zawierania Umów Sprzedaży jest wyłącznie Platforma.
 2. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga rejestracji.
 3. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Platformy oraz składania Zamówień, niezbędne są: (a) urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu), (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), (c) włączona obsługa w przeglądarce internetowej plików cookies oraz obsługa Javascript. Strona Internetowa Sklepu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu komputera 1024×768 pikseli, a dla telefonów komórkowych – 360×760 pikseli.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy
  (a) przeglądarka internetowa w wersji najnowszej dostępnej, (b) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 5. Fette w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu, spowodowane zwłaszcza siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Wszystkie informacje zawarte na Platformie, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 7. Informacja o cenie podawana na stronie Platformy ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z tzw. “Potwierdzeniem Wysyłki”, o którym mowa w punkcie III ppkt. 10 poniżej. Po skutecznym złożeniu Zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na Platformie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Oprócz ceny Fette szczegółowo wskaże inne koszty zawartej umowy, w tym koszty dostawy do Klienta zamówionego Produktu i ewentualne prowizje, jakie są pobierane przez osoby trzecie w związku z wybraną przez Klienta formą płatności.
 8. Sprzedający nie jest producentem Produktów i nie prowadzi sprzedaży hurtowej, a opis stanu Produktu jest za każdym razem wskazany w informacji o Produkcie. Fette współpracuje z producentami Produktów (“Firmy Partnerskie”), a Platforma jest miejscem udostępniania Produktów w celu ich marketingu i sprzedaży.
 9. Informacje o Produktach widoczne na Platformie zostały ustalone na podstawie oświadczeń Firm Partnerskich, które przekazały Produkty do sprzedaży na Platformie.
 10. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Platformy, znaki towarowe Sprzedającego oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada konto na Platformie. Klient może założyć konto w trakcie składania Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji.
 3. Zamówienia na Produkty dostępne na Platformie są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego na Platformie.
 4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą wdrażane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 5. Informacja o dostępności Produktu jest wskazana przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej, z zastrzeżeniem ust. 11.
 6. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu,
 2. przejść do widoku koszyka,
 3. kliknąć w przycisk “Finalizuj Zamówienie”,
 4. wypełnić Formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia lub logując się na swoje konto na Platformie jako zarejestrowany Klient,
 5. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Klient akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
 6. wybrać metodę płatności.

 

7. Wybierając daną metodę płatności, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę wybranego serwisu płatniczego, a po dokonaniu płatności, zostanie ponownie przekierowany na stronę Platformy.

8. Przed dokonaniem płatności za Zamówienie, Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o otrzymaniu przez Fette Zamówienia i podziękowaniem za złożenie Zamówienia (tzw. “Potwierdzenie Zamówienia”).

9. Po prawidłowym dokonaniu płatności za Zamówienie, Klient otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie dokonania płatności z informacją o rozpoczęciu weryfikacji danego Zamówienia przez Fette (tzw. „Potwierdzenie Płatności”).

10. Zarówno otrzymanie tzw. Potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 8, jak i otrzymanie tzw. Potwierdzenia Płatności, o którym mowa w ust. 9, nie oznacza jednak akceptacji Zamówienia przez Fette. Stanowi to jedynie o otrzymaniu przez Fette informacji o Zamówieniu, dokonaniu płatności i o przystąpieniu do jego przetworzenia. Po przetworzeniu przez Fette otrzymanego Zamówienia i przygotowaniu go do wysyłki, Klient otrzyma kolejną wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail, która będzie zawierać informacje o zaakceptowaniu Zamówienia i która będzie zawierać dane przesyłki (tzw. „Potwierdzenie Wysyłki”).

11. Fette dokona akceptacji Zamówienia (tj. poprzez wysłanie do Klienta “Potwierdzenia Wysyłki”) w przypadku potwierdzenia, że dany Produkt w wybranym wariancie jest dostępny. Akceptacja Zamówienia i wysłanie Potwierdzenia Wysyłki nastąpi w przeciągu 24h od momentu wysłania Potwierdzenia Płatności, z wyjątkiem Produktów z kategorii tzw. “Luxury”, co do których wiadomość e-mail z Potwierdzeniem Wysyłki zostanie wysłana w terminie do 45 dni od momentu wysłania Potwierdzenia Płatności. Jeżeli w tym czasie okaże się, że dany Produkt nie jest już dostępny, Fette niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i z propozycją rozwiązania.

 

12. W momencie wysłania przez Fette i otrzymania przez Klienta Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między Fette a Klientem Umowy Sprzedaży.

 

13. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia w terminie 24 h od otrzymania Potwierdzenia Płatności. Oświadczenie woli o rezygnacji z Zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres info@fette.pl.

 

14. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem z zastosowaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 2. W Formularzu Zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
 3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z Platformy, w przypadku
  1. podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień;
  2. stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej.

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI I CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na Platformie podawane są w złotych polskich oraz Euro. Wszystkie ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości (tj. cenami brutto). Do podanych cen może być doliczony koszt dostawy zgodnie z punktem VI ppkt 5 poniżej.
 2. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży Produkt pozostaje własnością Fette lub odpowiedniej Firmy Partnerskiej Fette.
 3. Dokonanie płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
 4. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: a) gotówka, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostawę zamówionego Produktu (płatność za pobraniem); b) przelew tradycyjny; c) Płatności obsługiwane przez PayPal; d) Platności obsługiwane przez Przelewy 24
 5. Klient zobowiązany jest do opłacenia Zamówienia niezwłocznie po naciśnięciu odpowiedniego pola przekierowującego do wybranego sposobu płatności. Brak otrzymania potwierdzenia płatności przez Fette w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia, z wyłączeniem płatności za pobraniem i przelewu tradycyjnego. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego, Zamówienie zostanie anulowane w sytuacji braku zaksięgowania płatności na rachunku Fette w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się na Platformie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 7. Promocje na Platformie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWY

 1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia wysyłki, rozpoczyna się proces wysyłki Zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
 3. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedażowy w postaci paragonu lub faktura VAT. Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza że wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu, faktury VAT dokumentującej dokonany przez niego zakup. Ponadto, Klient wyraża zgodę na przesłanie powyższej faktury VAT w wersji elektronicznej na adres e-mail, z którego dokonał zamówienie.
 5. Koszt niektórych form dostawy Produktu do Klienta na terenie Polski może być pokrywany w całości przez Fette. W innych przypadkach, koszt ten może być częściowo pokrywany przez Klienta (szczegółowy cennik znajduje się na stronie https://fettejewel.com/pl/dostawa-i-zwroty/. W przypadku Zamówień zagranicznych koszty wysyłki ponosi Klient.
 6. Fette oferuje następujące formy dostawy Produktów: a) kurier InPost; b) paczkomaty InPost; c) kurier DHL.
 7. Co do zasady, Fette zobowiązuje się do nadania przesyłki w terminie 24h od momentu wysłania do Klienta Potwierdzenia Płatności, o ile przy opisie Produktu na Platformie nie zastrzeżono inaczej. Potwierdzenie płatności, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności szybkim przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – wysyłane jest po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku zaś produktów na karcie których wskazany jest dłuższy termin dostawy, Fette zobowiązuje się do nadania przesyłki w terminie 24h od momentu wysłania do Klienta Potwierdzenia Wysyłki.
 8. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firm przewozowych. Przewidywany czas dostawy Produktu na terenie Polski przez przewoźnika od momentu jego nadania przez Sprzedającego to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, nie dłuższy niż 3 dni robocze. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu. W przypadku przesyłek zagranicznych obowiązują terminy dostaw wymienione w tabeli w zakładce “Dostawy i zwroty”.
 9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji Produktu.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta, który jest Konsumentem.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny (tzw. “ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży”), składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Produktu przez przewoźnika (dotyczy to także Produktów wykonywanych z kategorii tzw. „Luxury”).
 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta online po zalogowaniu się na swoje konto na Platformie i skorzystać z procedury zwrotu przy danym Zamówieniu. Dla Klientów nieposiadających konta na Platformie, odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zwrotu dostępnego w zakładce https://fettejewel.com/pl/formularz-do-zwrotow/.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (np. gdy okaże się, że zwrócony Produkt nosi wyraźne ślady użytkowania, posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, w tym koszty najtańszej formy dostawy Zamówienia (niezależnie od tego, jaką formę dostawy Zamówienia wybrał Klient), powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Fette oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przez Klienta przed upływem 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od Umowy Sprzedaży. Koszty wysyłki zwracanego Produktu do Fette przy wykorzystaniu paczkomatów InPost (“Szybkiezwroty”) wynosi 11,99 zł. Cena to jest odejmowana od kwoty zwracanej Klientowi. Fette nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. Sprzedający, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:

Fette sp. z o.o.

Kopernika 30/6B

00-336 Warszawa

9. Ponad uprawnienia Konsumenta, o których mowa w punktach 1-8 powyżej, Fette przyznaje dobrowolnie wszystkim Klientom dodatkową możliwość dokonania zwrotu zakupionych Produktów bez podawania przyczyny poprzez złożenie właściwego oświadczenia Fette na piśmie w terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Produktu przez przewoźnika, pod warunkiem że zwracane Produkty są kompletne, pozbawione śladów używania i uszkodzeń (tzw. “umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży”).

10. Dla zachowania możliwości skorzystania z wyżej opisanego prawa zwrotu w terminie 30 dni od otrzymania Produktu, Klient powinien obchodzić się ostrożnie z Produktem i sprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim mógłby to zrobić dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym (np. Klient powinien jedynie przymierzyć Produkt, lecz nie powinien go użytkować). Możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni na zasadach wskazanych w punkcie 9, nie narusza ani nie ogranicza praw Konsumenta do ustawowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta oraz pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

11. W przypadku skorzystania przez Klienta z umownego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, stosuje się odpowiednio postanowienia punktów 1-8 powyżej, z wyłączeniem 14-dniowego terminu na zwrot wzajemnych świadczeń. Klient oraz Fette są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego, co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Fette kompletnej przesyłki z Produktem w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na warunkach wskazanych w punktach 9-10 powyżej, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Fette kompletnej przesyłki z Produktem, Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane Zamówienie.

12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

REKLAMACJE

 1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w terminie dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu, m.in.: (1) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie w zakładce REKLAMACJE; lub (2) pisemnie na adres: Fette sp. z o.o. , ul. Kopernika 30/6B, 00-336 Warszawa.
 4. W opisie reklamacji należy podać dane dot.: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, ewentualnie można dołączyć dokumentację zdjęciową; oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W przypadku akceptacji reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający:
 1. wymieni Produkt Kupującemu na nowy, albo
 2. usunie wadę Produktu (jeśli to będzie możliwe), albo
 3. przyjmie zwrot Produktu,

według wyboru Kupującego. Kupujący będzie mógł wybrać między: (i) opcją wymiany Produktu; (ii) naprawy Produktu; albo (iii) zwrotu środków pieniężnych lub otrzymania Voucheru o tej samej kwocie na inne zakupy na Platformie.

 1. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 2. Zapłacona przez Klienta kwota za Produkt, w razie potwierdzenia przez Fette lub Firmę Partnerską wady Produktu, zostanie zwrócona Klientowi w całości, łącznie z kosztami dostawy odesłania Produktu i kosztem wysyłki tego Produktu do Fette (o ile jest to sposób wysyłki dostępny na www.fette.pl). W wypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona przez Fette – koszty ww. wysyłki pokrywa Klient.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej UOKiK. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 3. W razie niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej, wszelkie spory wywodzące się z funkcjonowania Platformy lub które są z tymi związane, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu, według właściwości ogólnej.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fette sp. z o.o.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie: https://fettejewel.com/pl/polityka-prywatnosci/.

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Rejestracyjnym lub poprzez Platformę (“Usługa Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie cyklicznie, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej,  wiadomości zawierające informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Fette oraz Firm Partnerskich Produktów, aktualnych promocjach, informacje dotyczące Fette lub Firm Partnerskich, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony i jest bezpłatna.
 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Fette stanowić może naruszenie prawa.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu pomiędzy Klientem a Fette umowy o korzystanie z Usługi Newsletter
 5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi Newsletter samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.
 6. Fette może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi Newsletter w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

  VOUCHER PREZENTOWY FETTE

 1. Fette oferuje do sprzedaży na Platformie papierowe i elektroniczne vouchery prezentowe (zwane dalej łącznie „Voucherem”), z których można korzystać podczas składania Zamówienia poprzez Platformę. Vouchery mogą być różnej wartości w przedziale od 160 zł do 5000 zł oraz od 50 euro do 1000 euro. Zakupy są realizowane w tej samej walucie, za którą został zakupiony Voucher.
 2. Do każdego Vouchera przypisany jest unikalny kod rabatowy, który obniża ceny jednostkowe każdego Produktu, tak by suma zniżki była równa wartości Vouchera. Voucher można zastosować do każdego Produktu z oferty na Platformie, z wyjątkiem zapłaty za inny Voucher.
 3. Płatności za zakup Vouchera można dokonać wybierając jedną z dostępnych metod płatności opisanych w punkcie V ppkt. 4 powyżej.
 4. Elektroniczny Voucher jest wysyłany do Klienta w wiadomości e-mail  (wysłanej na adres e-mail i dane podane podczas składania Zamówienia) zawierającej kod rabatowy, który jest potrzebny do korzystania z Vouchera oraz szczegółową instrukcję realizacji. Termin wysyłki Vouchera to 24h od momentu przesłania Potwierdzenia Wysyłki.
 5. W przypadku fizycznych (papierowych) Voucherów, Fette dostarczy je do Klienta wysyłając je na adres i dane podane podczas składania Zamówienia) w terminie 24h od przesłania Potwierdzenia Wysyłki. Koszt dostawy na terenie Polski pokrywa Klient i wynosi 7 zł. Fette nie realizuje dostaw papierowych Voucherów za granicę.
 6. Kod rabatowy z Vouchera należy wprowadzić na etapie składania Zamówienia. Pole do wpisania kodu znajduje się przed polem wyboru formy płatności i jest oznaczone jako „Wpisz kod rabatowy”. W tym miejscu należy wpisać kod a następnie kliknąć przycisk „Dodaj”. Wówczas poniżej pojawi się informacja o udzielonym rabacie. Wartość Zamówienia zostanie obniżona po kliknięciu „Finalizuj Zamówienie”.
 7. Kod rabatowy z Vouchera nie łączy się z innymi promocjami.
 8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zakupionego Vouchera za zasadach określonych w punkcie VII powyżej.
 10. W przypadku zwrotu lub reklamacji Produktów zakupionych na Platformie z wykorzystaniem kodu rabatowego z Vouchera kwotę zakupu zwrócimy w formie Vouchera.
 11. W przypadku zakupu Produktów z wykorzystaniem Vouchera i innej metody płatności oraz (częściowego) zwrotu zakupionych w ten sposób Produktów, kwotę zakupu Fette zwróci najpierw przy użyciu innej metody płatności. W przypadku zakupu Produktów z wykorzystaniem więcej niż jednego Vouchera oraz (częściowego) zwrotu zakupionych w ten sposób Produktów, Fette kwotę zakupu zwróci na jeden Voucher, z zastrzeżeniem, że jeśli Klient skorzystał też z innych metod płatności, kwota zakupu zostanie zwrócona najpierw przy użyciu innych metod płatności.
 12. Fette zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Vouchera, w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, że Voucher został skradziony lub jest używany w nieuczciwych zamiarach lub narusza niniejszy Regulamin. Klient może korzystać z Vouchera wyłącznie na użytek prywatny, nie w celach komercyjnych. Klient nie może odsprzedawać Voucherów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Platforma obsługuje Klientów na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na Platformie.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Platformie. Fette poinformuje Klientów o zmianach w Regulaminie poprzez komunikat na Platformie lub drogą mailową i będą one wymagały każdorazowej akceptacji Klienta wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia.
 4. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu Internetowego w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. .344 t.j, ze zm.), a także Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 czerwca 2022 r.